Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)
 • Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699).
 • Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 33-807 )
 • Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818).
 • Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3046).
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569).
 • Civilinis kodeksas ( Žin., 2000, Nr. 74 -2262 )
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72).
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-68 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas 2007 m. vasario 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr, A1-46 (Žin., 2007, Nr. 24-931).
 • Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879).
Informacija atnaujinta: 2016-08-27